تماس با کارشناسان فروش

مهدی پارسی
فروش ورق سیاه تماس
پوریا پوررجب
مدیر فروش تماس
علی خطیب
فروش میلگرد و تیرآهن تماس
لیست قیمت میلگرد
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
میلگرد 12 آجدار ۱۲ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 25,800
میلگرد 14 آجدار ۱۴ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 16 آجدار ۱۶ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 18 آجدار ۱۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 20 آجدار ۲۰ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 22 آجدار ۲۲ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 25 آجدار ۲۴ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 26 آجدار ۲۶ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 25,500
میلگرد 28 آجدار ۲۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 24,700
میلگرد 8 آجدار ۸ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 26,500
میلگرد 10 آجدار ۱۰ ۱۲ نیشابور کیلوگرم 26,200
لیست قیمت تیرآهن
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
تیرآهن 14 اصفهان ۱۴ ۱۲ st۳۷ شاخه 4,180,000
تیرآهن 16 اصفهان ۱۶ ۱۲ st۳۷ شاخه 4,860,000
تیرآهن 18 اصفهان ۱۸ ۱۲ st۳۷ شاخه 6,000,000
تیرآهن 20 اصفهان ۲۰ ۱۲ st۳۷ شاخه 7,100,000
تیرآهن 22 اصفهان ۲۲ ۱۲ st۳۷ شاخه 8,400,000
تیرآهن 24 اصفهان ۲۴ ۱۲ st۳۷ شاخه 9,550,000
تیرآهن 27 اصفهان ۲۷ ۱۲ st۳۷ شاخه 11,400,000
تیرآهن 30 اصفهان ۳۰ ۱۲ st۳۷ شاخه 14,300,000
تیرآهن 32 ۳۲ ۱۲ st۳۷ شاخه
لیست قیمت ورق
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
ورق برشی گیلان - - - گیلان - کیلوگرم 33,000
ورق برشی فولاد - - - فولاد مبارکه st۳۷ کیلوگرم 35,200
لیست قیمت پروفیل
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
پروفیل 20*20 ۲ ۶ ۲۰*۲۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 20*30 ۲ ۶ ۲۰*۳۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 30*30 ۲ ۶ ۳۰*۳۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 30*60 ۲ ۶ ۳۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 40*40 ۲ ۶ ۴۰*۴۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 40*60 ۲ ۶ ۴۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 40*80 ۲ ۶ ۴۰*۸۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 60*60 ۲ ۶ ۶۰*۶۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 80*80 ۲ ۶ ۸۰*۸۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 100*100 ۲ ۶ ۱۰۰*۱۰۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 120*120 ۲.۵ ۱۲ ۱۲۰*۱۲۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
پروفیل 140*140 ۳ ۱۲ ۱۴۰*۱۴۰ فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,500
لیست قیمت نبشی
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
نبشی 3 ۳ میل ۳ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,000
نبشی 4 ۳ میل ۴ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,000
نبشی 5 ۴ میل ۵ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 26,500
نبشی 6 ۵ میل ۶ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 26,500
نبشی 8 ۸ میل ۸ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 26,500
نبشی 10 ۱۰ میل ۱۰ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 26,500
نبشی 12 ۱۲ میل ۱۲ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 26,500
نبشی 8*8 ۸ میل ۸ سانتی‌متر ۸ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,100
نبشی 10*10 ۱۰ میل ۱۰ سانتی‌متر ۱۰ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,100
نبشی 12*12 ۱۲ میل ۱۲ سانتی‌متر ۱۲ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 28,300
لیست قیمت ناودانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
ناودانی 6 ۶ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,200
ناودانی 8 ۸ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,800
ناودانی 10 ۱۰ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,800
ناودانی 12 ۱۲ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 28,000
ناودانی 14 ۱۴ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 28,000
ناودانی 16 ۱۶ میل ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 28,000
گل میخ ( ناودانی 6*6 ) ۶ میل ۶ سانتی‌متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 28,200
لیست قیمت وال پست
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
وال پست 2 ۲ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 38,000
وال پست 2.5 ۲.۵ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,000
وال پست 3 ۳ میل ۶ متر فولاد st۳۷ کیلوگرم 37,000
لیست قیمت پروفیل زد Z
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
پروفیل زد 2.5 میل ۲.۵ ۶ متر کیلوگرم 36,500
پروفیل زد 3 میل ۳ ۶ متر کیلوگرم 36,500
لیست قیمت سپری
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نام کالا ابعاد و اندازه برند گرید واحد قیمت نمودار
سپری 3 ۳ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,800
سپری 4 ۴ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,800
سپری 5 ۵ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,000
سپری 6 ۶ سانتی‌متر ۶ متر شکفته st۳۷ کیلوگرم 27,400
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.
کلیه حقوق سایت متعلق به فرداد فولاد خراسان می‌باشد.